Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 30 kết quả
Seeking ultimates : an intuitive guide to physics
Tác giả: Peter T Landsberg
Xuất bản: Philadelphia PA: Institute of Physics Pub, 2000
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  530.01
 
Non-accelerator particle physics
Tác giả: H V Klapdor-Kleingrothaus, H V Klapdor-Kleingrothaus, A Staudt, A Staudt
Xuất bản: Bristol Philadelphia: Institute of Physics Pub, c1998
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  539.72
 
Neutrino physics
Tác giả: K Zuber
Xuất bản: Bristol Philadelphia: Institute of Physics Pub, 2004
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  539.7215
 
Lightning physics and lightning protection
Tác giả: Eduard M Bazelyan, Yuri P Raizer
Xuất bản: Bristol: Institute of Physics Pub, 2000
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  551.5632
 
Introductory semiconductor device physics
Tác giả: Greg Parker
Xuất bản: Bristol Philadelphia: Institute of Physics Pub, c2004
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  537.622
 
Introduction to chaos : physics and mathematics of chaotic phenomena
Tác giả: Hiroyuki Nagashima, Yoshikazu Baba
Xuất bản: Bristol Penn: Institute of Physics Pub, 1999
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  531.3
 
Physics and applications of semiconductor quantum structures : proceedings of the International Workshop on Physics and Applications of Semiconductor Quantum Structures (Asian Science Seminar), Cheju
Tác giả: Jong-Chun Woo, Takafumi Yao
Xuất bản: Bristol UK Philadelphia: Institute of Physics Pub, 2001
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  537.6221
 
The plasma boundary of magnetic fusion devices
Tác giả: P C Stangeby
Xuất bản: Bristol Philadelphia: Institute of Physics Pub, 2000
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.48
 
The magnetocaloric effect and its applications
Tác giả: A M Tishin, Y I Spichkin
Xuất bản: Bristol Philadelphia: Institute of Physics Pub, 2003
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.34
 
Thin-film optical filters
Tác giả: H A Macleod
Xuất bản: Bristol Philadelphia: Institute of Physics Pub, 2001
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  681
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục