Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 6 kết quả
Nuclear import and export in plants and animals
Tác giả: Vitaly Citovsky, Tzvi Tzfira
Xuất bản: Georgetown Tex USA New York NY: Landes BioscienceEurekahcom Kluwer AcademicPlenum Publishers, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  571.6
 
Selective sweep
Tác giả: Dmitry Nurminsky
Xuất bản: Georgetown Tex New York NY: Landes BioscienceEurekahcom Kluwer AcademicPlenum Publishers, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  576.5
 
From messengers to molecules : memories are made of these
Tác giả: Bettina Platt, Gernot Riedel
Xuất bản: Georgetown Tex New York NY: Landes BioscienceEurekahcom Kluwer AcademicPlenum Publishers, 2004
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  612.842
 
The CDK-activating kinase (CAK)
Tác giả: Philipp Kaldis
Xuất bản: Georgetown Tex USA New York NY USA: Landes BioscienceEurekahcom Kluwer AcademicPlenum Publishers, 2002
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  571.84
 
The CDK-activating kinase (CAK)
Tác giả: Philipp Kaldis
Xuất bản: Georgetown Tex USA New York NY USA: Landes BioscienceEurekahcom Kluwer AcademicPlenum Publishers, c2002
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  571.84
 
Selective sweep
Tác giả: Dmitry Nurminsky
Xuất bản: Georgetown Tex New York NY: Landes BioscienceEurekahcom Kluwer AcademicPlenum Publishers, c2005
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  576.549
 
1

Truy cập nhanh danh mục