Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 8 kết quả
The Black Dahlia
Tác giả: John Whitman, John Whitman cm
Xuất bản: : Mysterious Press, 2006
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (epub)
ddc:  813.54
 
Bad news
Tác giả: Donald E Westlake
Xuất bản: New York: Mysterious Press, 2001
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  813
 
Winter's child [electronic resource]
Tác giả: Margaret Maron
Xuất bản: New York: Mysterious Press, 2006
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  813
 
The dog who bit a policeman [electronic resource]
Tác giả: Stuart M Kaminsky
Xuất bản: New York: Mysterious Press, 1998
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  813.54
 
Epitaph [electronic resource]
Tác giả: James Siegel
Xuất bản: New York: Mysterious Press, 2001
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  813
 
Death sentence
Tác giả: Brian Garfield
Xuất bản: New York: Mysterious Press, 1985
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  813.54
 
The black dahlia
Tác giả: James Ellroy
Xuất bản: New York: Mysterious Press, 1987
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  813.54
 
The big nowhere : a crime novel
Tác giả: James Ellroy
Xuất bản: New York: Mysterious Press, 1988
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  813
 
1

Truy cập nhanh danh mục