Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 10 kết quả
Chapter 2 New work-time regimes : the rise and fall of Kaduna Textiles Ltd
Tác giả: Elisha Renne
Xuất bản: London New York: Taylor Francis, 2021
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Mad Cow Crisis : Health And The Public Good. [electronic resource]
Tác giả: Scott C Ratzan
Xuất bản: Hoboken: Taylor Francis Ltd, 1998
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  362.19683
 
Economics & utopia [electronic resource]
Tác giả: Geoffrey Martin Hodgson
Xuất bản: Sl: Taylor Francis Ltd Books, 1998
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  330.122
 
Local Electronic Government
Tác giả: Helmut Druke
Xuất bản: Hoboken: Taylor Francis Ltd, 2004
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  352.1402855
 
Digital Ethics
Tác giả: Jessica Reyman, Jessica Reyman, Erika M Sparby, Erika M Sparby
Xuất bản: : Taylor Francis Ltd, 2019
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  302.231
 
Constitutional Theory: Schmitt after Derrida
Tác giả: Jacques de Ville
Xuất bản: New York NY: Taylor Francis Ltd, aAbingdon Oxon 2017
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  342.001
 
Death and the Textile Industry in Nigeria
Tác giả: Elisha Renne
Xuất bản: : Taylor Francis, 2021
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Chapter Introduction
Tác giả: Elisha Renne
Xuất bản: London New York: Taylor Francis, 2021
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Chapter Conclusion : Death, deindustrialization, and time
Tác giả: Elisha Renne
Xuất bản: London New York: Taylor Francis, 2021
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Performance contracting [electronic resource] : expanding horizons
Tác giả: Shirley J Hansen
Xuất bản: Lilburn GA Boca Roton FL: Fairmont Press CRC Press Distributed By Taylor Francis Ltd, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  658.2
 
1

Truy cập nhanh danh mục