Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 7 kết quả
Ivor Horton's beginning java, java 7 edition
Tác giả: Ivor Luna Horton
Xuất bản: Indianapolis IN: Wiley Pubishing Inc, 2011
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (epub)
ddc:  004
 
Html5 : your visual blueprint for designing rich web pages and applications
Tác giả: T Gene Davis
Xuất bản: Indianapolis IN: Wiley Pubishing Inc, 2011
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  006.74
 
Beginning mobile application development in the cloud
Tác giả: Richard Luna Rodger
Xuất bản: Indianapolis IN: WIley Pubishing Inc, 2011
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  004.16
 
Beginning android tablet application development
Tác giả: Wei-Meng C Lee
Xuất bản: Indianapolis IN: Wiley Pubishing Inc, 2011
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.268
 
Dungeon Siege II
Tác giả: Doug Radcliffe
Xuất bản: Indiana: Wiley Pubishing Inc, 2005
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
Bản in
ddc:  794.8
 
Professional C+ +
Tác giả: Marc R Gregoire, Scott Kleper, Nicholas Solter
Xuất bản: Indianapolis IN: Wiley Pubishing Inc, 2011
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Bản in
ddc:  005.133
 
Botany for dummies
Tác giả: Rene T Fester Kratz
Xuất bản: Indianapolis IN: Wiley Pubishing Inc, 2011
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  580
 
1

Truy cập nhanh danh mục