Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 11 kết quả
Aikido exercises for teaching and training
Tác giả: C M Shifflett
Xuất bản: Serwickley PA: Round Earth Pub, c2009
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  796.8
 
Aikido weapons techniques : the wooden sword, stick, and knife of aikido
Tác giả: Phong Thong Dang, Lynn Seiser
Xuất bản: North Clarendon Vt: Tuttle Pub, c2006
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  796.6
 
The Art Of Aikido [Book :] principles and essential techniques
Tác giả: Kisshomaru Ueshiba, John Stevens
Xuất bản: Tokyo New York: Kodansha International, 2004
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  796.8154
 
Dynamic aikido
Tác giả: Gōzō Shioda
Xuất bản: Tokyo New York: Kodansha International, 1977 c1968
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  796.8
 
Aikido and words of power : the sacred sounds of Kototama
Tác giả: William Gleason
Xuất bản: Rochester Vt: Destiny Books, c2009
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  796.8154
 
Aikido and the harmony of nature
Tác giả: Mitsugi Saotome
Xuất bản: Boston: Shambhala, 1993
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  796.8154
 
Ki in aikido : a sampler of ki exercises
Tác giả: C M Shifflett
Xuất bản: : ,
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  613.7148
 
Aikido ground fighting : grappling and submission techniques
Tác giả: Walther G von Krenner
Xuất bản: : ,
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  796.8154
 
The mushin way to peak performance : the path to productivity, balance, and success
Tác giả: Michael Veltri
Xuất bản: Hoboken New Jersey: John Wiley Sons Inc, 2017
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  796.8154
 
The art of peace : teachings of the founder of Aikido
Tác giả: Morihei Ueshiba, Morihei Ueshiba, John StevensJohn Stevens
Xuất bản: Boston New York: Shambhala Distributed in the US by Random House, 1992
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  796.8154
 
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục