Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 45 kết quả
The Arabs in history [electronic resource]
Tác giả: Bernard Lewis
Xuất bản: Oxford: Oxford University Press, 1993
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  909
 
Understanding Arabs : a contemporary guide to Arab society
Tác giả: Margaret K Nydell
Xuất bản: Boston MA: Nicholas Brealey Pub, 2012
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  909.04927
 
Kings and camels [electronic resource] : an American in Saudi Arabia
Tác giả: Grant C Butler
Xuất bản: Reading UK: Garnet, 2008
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  953.8
 
Arabic manuscripts in the Maronite Library of Aleppo (Syria)
Tác giả: Francisco del Río Sánchez
Xuất bản: Barcelona: Publicacions i Edicions de la Universitat de Barcelona, 2017
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  018
 
Encyclopedia of the Palestinians
Tác giả: Philip Mattar
Xuất bản: New York: Facts on File, 2005
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  909
 
Palestinian cinema [electronic resource] : landscape, trauma and memory
Tác giả: Nurith Gertz, George Khleifi
Xuất bản: Bloomington: Indiana University Press, 2008
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  791.43095694
 
The Arabs in history
Tác giả: Bernard Lewis
Xuất bản: Oxford: Oxford University Press, 1993
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  909
 
Zionist Israel and the Question of Palestine : Jewish Statehood and the History of the Middle East Conflict
Tác giả: Tamar Amar-Dahl
Xuất bản: Berlin Boston: De Gruyter Oldenbourg, 2016
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  956.94001
 
Muslims in Kenyan Politics : Political Involvement, Marginalization, and Minority Status
Tác giả: Hassan Ndzovu
Xuất bản: Evanston Illinois: Northwestern University Press, 2014
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  322.1096762
 
The Arab Family Strength in Qatar, Jordan, and Tunisia-English
Tác giả: Doha International Family InstituteDoha International Family Institute
Xuất bản: Doha Qatar: Hamad Bin Khalifa University Press, 2019
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc: 
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục