Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 71 kết quả
Turning the Mind's Eye Inward: The Interplay between Selective Attention and Working Memory
Tác giả: Wim Fias, Elger Abrahamse, Jean-Philippe van Dijck, Steve Majerus
Xuất bản: : Frontiers Media SA, 2016
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc: 
 
Human attention in digital environments
Tác giả: Claudia Roda
Xuất bản: Cambridge New York: Cambridge University Press, 2011
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  004.01
 
Effortless attention : a new perspective in the cognitive science of attention and action
Tác giả: Brian Bruya
Xuất bản: Cambridge Mass: MIT Press, 2010
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  612.8233
 
The conscious brain : how attention engenders experience
Tác giả: Jesse J Prinz
Xuất bản: Oxford New York: Oxford University Press, c2012
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  153
 
Spatial and non-spatial aspects of neglect
Tác giả: Carlo Umilta, Konstantinos Priftis, Marco Zorzi, Mario Bonato
Xuất bản: : Frontiers Media SA, 2015
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc: 
 
Taking a hands-on approach: Current perspectives on the effect of hand position on vision
Tác giả: Philip Tseng, Christopher Davoli
Xuất bản: : Frontiers Media SA, 2015
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc: 
 
The Wiley Blackwell handbook of mindfulness
Tác giả: Amanda Ie
Xuất bản: Chichester West Sussex: Wiley Blackwell, 2014
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  158
 
The power of mindful learning
Tác giả: Ellen J Langer
Xuất bản: Boston MA: Da Capo Lifelong Books, 2016
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  370.1523
 
Neural processing of emotion in multimodal settings
Tác giả: Klaus Mathiak, Benjamin Kreifelts, Janina Seubert, Martin Klasen, Yu-Han Chen
Xuất bản: : Frontiers Media SA, 2015
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  612.82
 
Neuroimaging and Neuropsychology of Meditation States
Tác giả: Barbara Tomasino, Franco Fabbro
Xuất bản: : Frontiers Media SA, 2017
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  158.12072
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục