Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 84 kết quả
Preventing Chronic Disease
Tác giả:
Xuất bản: : Centers for Disease Control and Prevention, 2023
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
Comprehensive management of chronic obstructive pulmonary disease
Tác giả: Jean Bourbeau, Elizabeth Borycki, Diane Nault
Xuất bản: Hamilton: Decker, 2002
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  616.24
 
The holistic nursing approach to chronic disease
Tác giả: Carolyn Chambers Clark
Xuất bản: New York NY: Springer Pub Co, 2004
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  610.736
 
The holistic nursing approach to chronic disease
Tác giả: Carolyn Chambers Clark
Xuất bản: New York NY: Springer Pub Co, c2004
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  152
 
Chronic disease nursing : a rheumatology example
Tác giả: Susan M Oliver
Xuất bản: London Philadelphia: Whurr Publishers, 2004
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  610.736
 
Regulation of Inflammation in Chronic Disease
Tác giả: Jixin Zhong, Guixiu Shi, Guixiu Shi, Jixin Zhong
Xuất bản: : Frontiers Media SA, 2019
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc: 
 
Clinicians' guide to chronic obstructive pulmonary disease
Tác giả: Timothy Q Howes, David Bellamy
Xuất bản: London New York: Hodder Arnold Distributed in the USA by Oxford University Press, 2005
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  2005 M-776
 
Clinicians' guide to chronic obstructive pulmonary disease
Tác giả: Timothy Q Howes, David Bellamy
Xuất bản: London New York: Hodder Arnold Distributed in the USA by Oxford University Press, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  616.2'4
 
Therapeutic Advances in Chronic Disease
Tác giả:
Xuất bản: : SAGE Publishing, 2019
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
Clinical management of chronic obstructive pulmonary disease
Tác giả: Stephen I Rennard
Xuất bản: New York: Informa Healthcare, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  616.24
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục