Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 12 kết quả
Application of modern toxicology approaches for predicting acute toxicity for chemical defense
Tác giả:
Xuất bản: Washington DC: The National Academies Press, 2015
Bộ sưu tập: Tham khảo
eBook (pdf)
ddc:  615.9
 
Successful response starts with a map : improving geospatial support for disaster management
Tác giả:
Xuất bản: Washington DC: National Academies Press, 2007
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  363.348
 
Understanding, Assessing, and Responding to Terrorism : Protecting Critical Infrastructure and Personnel
Tác giả: Brian T Bennett
Xuất bản: New Jersey: WileyInterscience, 2007
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  363.325
 
Introduction to homeland security : principles of all-hazards response
Tác giả: Jane A Bullock
Xuất bản: Amsterdam Boston: ElsevierButterworth Heinemann, 2009
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  363.320973
 
Warriors and Politicians
Tác giả: Charles A Stevenson
Xuất bản: : Taylor Francis, 2006
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc: 
 
Critical infrastructure : homeland security and emergency preparedness
Tác giả: Robert Radvanovsky, Allan McDougall
Xuất bản: Boca Raton Florida: CRC Press Taylor Francis Group, 2013
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  363.3470973
 
Energy infrastructure protection and homeland security
Tác giả: Frank R Spellman, Revonna M Bieber
Xuất bản: Lanham: Scarecrow Press, 2010
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
 
Pancasila and Law Review
Tác giả:
Xuất bản: : Faculty of Law Universitas Lampung, 2021
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
Protecting the American homeland : a preliminary analysis
Tác giả: Michael E O'Hanlon
Xuất bản: Washington DC: Brookings Institution Press, 2002
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  363.320973
 
Cyberdeterrence and cyberwar
Tác giả: Martin C Libicki
Xuất bản: Santa Monica CA: RAND, 2009
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  355.343
 
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục