Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 335 kết quả
Securing and optimizing linux : the hacking solution
Tác giả: Gerhard Mourani
Xuất bản: Montreal: Open Network Architecture Inc, 2002
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.432
 
Beautiful architecture
Tác giả: Georgios Gousios, Diomidis Spinellis
Xuất bản: Sebastopol Calif: OReilly, c2009
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  005.3 22
 
A practical introduction to computer architecture
Tác giả: Daniel Stephen Page
Xuất bản: London: Springer, 2009
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  004.22
 
Computer architecture : a quantitative approach
Tác giả: David A Patterson, David Goldberg, John L Hennessy
Xuất bản: San Francisco: Morgan Kaufmann Publishers, 2003
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  004.22
 
Essentials of computer architecture
Tác giả: Douglas Comer
Xuất bản: Upper Saddle River NJ: PearsonPrentice Hall, 2005
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  004.22
 
Computer architecture : a quantitative approach
Tác giả: John L Hennessy, Asanoviâc Krste, David A Patterson
Xuất bản: Waltham MA: Morgan KaufmannElsevier, 2012
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  004.22
 
A practical introduction to computer architecture
Tác giả: Daniel Stephen Page
Xuất bản: Dordrecht New York: Springer, 2009
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  004.22
 
Computer architecture and system design
Tác giả: J Vaideeswaran
Xuất bản: New Delhi: New Age International Pvt Ltd Publishers, 1999
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  004.22
 
Essentials of computer architecture
Tác giả: Douglas Comer
Xuất bản: Boca Raton: CRC Press Taylor Francis Group CRC Press is an imprint of the Taylor Francis Group an informa business A Chapman Hall Book, 2017
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  004.22
 
Essentials of computer architecture
Tác giả: Douglas Comer
Xuất bản: Upper Saddle River NJ: PearsonPrentice Hall, c2005
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  004.2
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục