Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 2263 kết quả
Modern control engineering
Tác giả: Katsuhiko Ogata
Xuất bản: Upper Saddle River NJ: Prentice Hall, 2002
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  629.8
 
Automatic control systems
Tác giả: M F Golnaraghi, M F Golnaraghi, Benjamin C Kuo
Xuất bản: Hoboken NJ: Wiley, 2010
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  629.8
 
Automatic control systems
Tác giả: M F Golnaraghi, M F Golnaraghi, Benjamin C Kuo
Xuất bản: Hoboken NJ: Wiley, 2003
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  629.8
 
Perspectives in control engineering : technologies, applications, and new directions
Tác giả: Tariq Samad
Xuất bản: New York: IEEE Press, 2001
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  629.8
 
Control theory : twenty-five seminal papers, 1931-1981
Tác giả: Tamer Ba�sar
Xuất bản: New York: IEEE Press, 2001
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  629.8
 
An engineering approach to optimal control and estimation theory
Tác giả: George M Siouris
Xuất bản: New York: Wiley, c1996
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  629.8
 
Software-enabled control : information technology for dynamical systems
Tác giả: Gary Balas, Tariq Samad
Xuất bản: Canada: IEEE Press, 2003
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  629.8
 
New Directions on Model Predictive Control
Tác giả: Jinfeng Liu (Ed), Helen E Durand (Ed)
Xuất bản: Basel Switzerland: MDPI Multidisciplinary Digital Publishing Institute, 2019
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc: 
 
HVAC control in the new millennium
Tác giả: Michael F Hordeski
Xuất bản: Lilburn GA: Fairmont Press, c2001
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  697
 
Practical controls : a guide to mechanical systems
Tác giả: Steven R Calabrese
Xuất bản: Lilburn Ga New York Basel: Fairmont Press Marcel Dekker, 2003
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  629.8
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục