Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 36 kết quả
Dinosaur lives : unearthing an evolutionary saga
Tác giả: John R Horner, Edwin Dobb
Xuất bản: New York: HarperCollins, 1997
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  567.9
 
Introduction to the study of dinosaurs
Tác giả: Anthony J Martin
Xuất bản: Malden MA: Blackwell Pub, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  567.9
 
The dinosaur heresies : new theories unlocking the mystery of the dinosaurs and their extinction
Tác giả: Robert T Bakker
Xuất bản: New York: Morrow, 1986
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  567.91
 
The Princeton field guide to dinosaurs
Tác giả: Gregory S Paul
Xuất bản: : ,
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  567.9
 
Encyclopedia of dinosaurs [electronic resource]
Tác giả: Philip J Currie, Kevin Padian
Xuất bản: San Diego: Academic Press, 1997
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  567.9
 
Dinosaur odyssey [electronic resource] : fossil threads in the web of life
Tác giả: Scott D Sampson
Xuất bản: Berkeley: University of California Press, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  567.9
 
The handy dinosaur answer book
Tác giả: Patricia L Barnes-Svarney, Thomas E Svarney
Xuất bản: Detroit MI: Visible Ink Press, 2010
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  567.9
 
Dinosaurs, the encyclopedia. Supplement
Tác giả: Donald F Glut
Xuất bản: Jefferson NC: McFarland Co, c2000ltc2012gt
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  567.9103
 
Quest for the African dinosaurs : ancient roots of the modern world
Tác giả: Louis L Jacobs
Xuất bản: New York: Villard Books, 1993
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  567.91
 
The Ultimate dinosaur : past-present-future
Tác giả: Byron Preiss, Robert Silverberg
Xuất bản: New York: Bantam Books, 1992
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  813
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục