Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 213 kết quả (0.0299983 giây)
Probiotic dairy products
Tác giả: 
Oxford UK Ames Iowa: Blackwell Pub, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc: 641.37
 
Soil erosion and conservation
Tác giả: R. P. C Morgan
Malden MA: Blackwell Pub, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc: 631.45
 
Stable isotopes in ecology and environmental science
Tác giả: 
Malden MA: Blackwell Pub, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc: 577.072
 
Freshwater prawns : biology and farming
Tác giả: 
Ames Iowa: Blackwell Pub, 2010
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc: 639.58
 
Spectrochemical analysis using infrared multichannel detectors
Tác giả: 
Oxford: Blackwell Pub, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc: 535.842
 
Handbook of fruits and fruit processing
Tác giả: 
Ames Iowa: Blackwell Pub, 2006
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc: 664
 
Polymer reaction engineering [electronic resource]
Tác giả: 
Oxford Ames Iowa: Blackwell Pub, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc: 668.9
 
Practical food microbiology
Tác giả: 
Malden Mass: Blackwell Pub, 2003
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc: 664
 
Preparative enantioselective chromatography [electronic resource]
Tác giả: 
Oxford Ames Iowa: Blackwell Pub, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc: 543.84
 
Biology, medicine, and surgery of elephants
Tác giả: 
Ames Iowa: Blackwell Pub, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc: 636.9676
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục