Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 44 kết quả
Handbook of animal-based fermented food and beverage technology
Tác giả: E Özgül Evranuz, Y H Hui
Xuất bản: Boca Raton: CRC Press, 2012
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  664.024
 
Weed Control
Tác giả: Andrew J Price, Andrew J Price
Xuất bản: Croatia: IntechOpen, 2012
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc: 
 
Edible Insects
Tác giả: Heimo Mikkola, Heimo Mikkola
Xuất bản: London UK: IntechOpen, 2020
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  641.306
 
Oilseeds
Tác giả: Uduak G Akpan, Uduak G Akpan
Xuất bản: Croatia: IntechOpen, 2012
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  610.73
 
Weed Biology and Control
Tác giả: Vytautas Pilipavičius, Vytautas Pilipavičius
Xuất bản: Croatia: IntechOpen, 2015
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  340
 
Prebiotics and Probiotics : Potential Benefits in Nutrition and Health
Tác giả: Elena Franco-Robles, Elena Franco-Robles, Joel Ramírez-Emiliano, Joel Ramírez-Emiliano
Xuất bản: London UK: IntechOpen, 2020
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  613.201579
 
Legume Seed Nutraceutical Research
Tác giả: Jose C Jimenez-Lopez, Alfonso Clemente, Alfonso Clemente, Jose C Jimenez-Lopez
Xuất bản: London UK: IntechOpen, 2019
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  664.726
 
Fungal Pathogenicity
Tác giả: Sadia Sultan, Sadia Sultan
Xuất bản: Croatia: IntechOpen, 2016
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  632.4
 
Prebiotics and Probiotics : From Food to Health
Tác giả: Elena Franco Robles, Elena Franco Robles
Xuất bản: London UK: IntechOpen, 2022
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc: 
 
Fermentation : Processes, Benefits and Risks
Tác giả: Marta Laranjo, Marta Laranjo
Xuất bản: : IntechOpen, 2021
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc: 
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục