Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 6262 kết quả
Rebelles et criminelles chez les écrivaines d'expression française
Tác giả: Women in literature 1, C
Xuất bản: Amsterdam New York: Rodopi, 2013
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  840.9
 
Migrants and Literature in Finland and Sweden
Tác giả: Satu Gröndahl, Eila Rantonen
Xuất bản: Helsinki: Finnish Literature Society SKS, 2018
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  809
 
Nodes of Contemporary Finnish Literature
Tác giả: Leena Kirstinä, Leena Kirstinä
Xuất bản: Helsinki Finland: Finnish Literature Society SKS, 2012
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc: 
 
Metaliterary Layers in Finnish Literature
Tác giả: Risto Turunen, Samuli Hägg, Samuli Hägg, Erkki Sevänen, Erkki Sevänen, Risto Turunen
Xuất bản: Helsinki: Finnish Literature Society SKS, 2009
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  813.6
 
Helsinki in Early Twentieth-Century Literature: Urban Experiences in Finnish Prose Fiction 1890-1940
Tác giả: Lieven Ameel
Xuất bản: Helsinki: Finnish Literature Society SKS, 2014
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  894.541
 
On literature
Tác giả: J Hillis Miller
Xuất bản: London New York: Routledge, 2002
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  801
 
Literature
Tác giả:
Xuất bản: : MDPI AG, 2023
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
Teaching American Literature: A Journal of Theory and Practice
Tác giả:
Xuất bản: : Teaching American Literature A Journal of Theory and Practice TALTP, 2017
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
Literature
Tác giả: M Thomas Inge
Xuất bản: Chapel Hill: University of North Carolina Press, 2008
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
 
Textpraxis
Tác giả:
Xuất bản: : Graduate School Practices of Literature, 2012
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục