Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 11 kết quả
Marine Pollution - Monitoring, Management and Mitigation [electronic resource]
Tác giả: Amanda Reichelt-Brushett
Xuất bản: Cham: Springer Nature Switzerland Imprint Springer, 2023
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  551.46
 
New Challenges in Marine Pollution Monitoring
Tác giả: Juan Bellas, Juan Bellas, Thierry Burgeot, Thierry Burgeot, Ketil Hylland, Ketil Hylland
Xuất bản: : Frontiers Media SA, 2020
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc: 
 
Economic Losses from Marine Pollution : A Handbook for Assessment
Tác giả: Douglas DOfiara, Joseph JSeneca
Xuất bản: Washington DC: Island Press, 2001
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
Bản in
ddc:  363.73940973
 
The Mitigation of Marine Plastic Pollution in International Law Facts, Policy and Legal Implications
Tác giả: Judith Schäli
Xuất bản: : Brill, 2022
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc: 
 
Remote Sensing of the Oceans : Blue Economy and Marine Pollution
Tác giả: Andrea Buono, Andrea Buono, Yu Li, Yu Li, Rafael Lemos Paes, Rafael Lemos Paes
Xuất bản: Basel Switzerland: MDPI Multidisciplinary Digital Publishing Institute, 2021
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc: 
 
Journal of International Maritime Safety, Environmental Affairs, and Shipping
Tác giả:
Xuất bản: : Taylor Francis Group, 2020
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
Seafood and freshwater toxins : pharmacology, physiology, and detection
Tác giả: Luis M Botana
Xuất bản: Boca Raton: CRC Press, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  615.945
 
Freshwater Microplastics : Emerging Environmental Contaminants?
Tác giả: Martin Wagner, Scott Lambert, Scott Lambert, Martin Wagner
Xuất bản: Cham Switzerland: Springer Nature, 2018
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  628.168
 
Eating earth : environmental ethics and dietary choice
Tác giả: Lisa Kemmerer
Xuất bản: : ,
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  179.3
 
Marine and Fishery Sciences
Tác giả:
Xuất bản: : Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero INIDEP, 2020
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục