Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 715 kết quả
The Group of Seven
Tác giả: Andrew Baker
Xuất bản: Abingdon Oxon New York NY: Taylor Francis, 2006
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc: 
 
Health technology management : a systematic approach
Tác giả: Francis Hegarty, John N Amoore, Paul Blackett, Justin McCarthy, Richard Scott
Xuất bản: Boca Raton: CRC Press Taylor Francis Group, 2017
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  610.284
 
Group Theory for the Standard Model of Particle Physics and Beyond
Tác giả: Ken J Barnes
Xuất bản: Boca Raton FL: Taylor Francis, 2010
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  539.725
 
Korean War [electronic resource] : An Interpretative History
Tác giả: Stanley Sandler
Xuất bản: Abingdon Florence: Taylor Francis Group Taylor Francis Group Distributor, 1999
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  951.9
 
Encyclopedia of nineteenth-century photography
Tác giả: John Hannavy
Xuất bản: New York: Taylor Francis Group, 2008
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  770.3
 
Honey in traditional and modern medicine
Tác giả: Boukra
Xuất bản: Boca Raton FL: Taylor Francis Group LLC, 2014
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  615.32378
 
Financial investigation and forensic accounting
Tác giả: George A Manning
Xuất bản: Boca Raton FL: Taylor Francis Group, 2005
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  363.25963
 
The philosophy of science : an encyclopedia
Tác giả: Jessica Pfeifer, Sahotra Sarkar
Xuất bản: New York: Routledge Taylor Francis Group, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  501.03
 
Interpersonal relationships
Tác giả: Diana Jackson-Dwyer
Xuất bản: East Sussex: Routledge Taylor Francis Group, 2014
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  302
 
Low cost, low-tech innovation : new product development in the food industry
Tác giả: V S Vyas
Xuất bản: London New York: Routledge Taylor Francis Group, 2015
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  664.0068
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục