Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 9 kết quả
Advances in Induction and Microwave Heating of Mineral and Organic Materials
Tác giả: Stanislaw Grundas, Stanislaw Grundas
Xuất bản: : InTechOpen, 2011
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  547
 
Handbook of microwave technology for food applications
Tác giả: Ramaswamy C Anantheswaran, Ashim K Datta
Xuất bản: New York: M Dekker, 2001
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  664
 
Handbook of microwave technology for food applications
Tác giả: Ramaswamy C Anantheswaran, Ashim K Datta
Xuất bản: New York: M Dekker, c2001
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  664
 
Aqueous microwave assisted chemistry : synthesis and catalysis
Tác giả: Vivek Polshettiwar, Rajender S Varma
Xuất bản: Cambridge: Royal Society of Chemistry, 2010
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  541.39
 
Microwave Applications in Chemical Engineering
Tác giả: Kama Huang, Kama Huang, Junwu Tao, Junwu Tao, Huacheng Zhu, Huacheng Zhu
Xuất bản: Basel Switzerland: MDPI Multidisciplinary Digital Publishing Institute, 2020
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc: 
 
RF/microwave interaction with biological tissues
Tác giả: Andr�e vander Vorst, Youji Kotsuka, Arye Rosen
Xuất bản: Hoboken New Jersey: John Wiley Sons, 2006
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  612.01448
 
Micro- and Nanotechnology of Wide Bandgap Semiconductors
Tác giả: Anna B Piotrowska, Eliana Kamińska, Eliana Kamińska, Anna B Piotrowska, Wojciech Wojtasiak, Wojciech Wojtasiak
Xuất bản: Basel Switzerland: MDPI Multidisciplinary Digital Publishing Institute, 2021
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc: 
 
Interaction of carbon nanohorns with plants [electronic resource] : Uptake and biological effects
Tác giả:
Xuất bản: Washington DC Oak Ridge Tenn: United States Dept of Energy Office of Science Distributed by the Office of Scientific and Technical Information US Dept of Energy, 2014
Bộ sưu tập: Metadata
ddc:  630.1
 
Carbon Fibers and Their Composite Materials
Tác giả: Luke Henderson
Xuất bản: Basel Switzerland: MDPI Multidisciplinary Digital Publishing Institute, 2019
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc: 
 
1

Truy cập nhanh danh mục