Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 38 kết quả
Occupational therapy practice framework : domain & process
Tác giả:
Xuất bản: Bethesda MD: AOTA PressAmerican Occupational Therapy Association, 2014
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  615.8515
 
Introduction to occupational therapy
Tác giả: Jane Clifford O'Brien, Susan M Hussey, Barbara Sabonis-Chafee, Barbara Sabonis-Chafee
Xuất bản: St Louis Mo: ElsevierMosby, 2012
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  615.8
 
Irish Journal of Occupational Therapy
Tác giả:
Xuất bản: : Emerald Publishing, 2018
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
Open Journal of Occupational Therapy
Tác giả:
Xuất bản: : Scholarworks WMU, 2013
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
International handbook of occupational therapy interventions
Tác giả: Ingrid Söderback
Xuất bản: New York: Springer, 2014
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  615.8515
 
Psychosocial occupational therapy : an evolving practice
Tác giả: Elizabeth Cara, Elizabeth Cara, Anne MacRae
Xuất bản: Clifton Park NY: Thomson Delmar Learning, 2013
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  616.89165
 
Occupational therapy evaluation for children : a pocket guide
Tác giả: Shelley Mulligan
Xuất bản: Philadelphia: Wolters KluwerLippincott Williams Wilkins Health, 2014
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  615.8515083
 
Occupational therapy evaluation for children : a pocket guide
Tác giả: Shelley Mulligan
Xuất bản: : ,
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  39
 
Occupational Therapy International
Tác giả:
Xuất bản: : HindawiWiley, 2017
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
Occupational Therapy - Therapeutic and Creative Use of Activity
Tác giả: Meral Huri
Xuất bản: : IntechOpen, 2018
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc: 
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục