Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 27 kết quả
Instruments
Tác giả:
Xuất bản: : MDPI AG, 2018
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
Basic optics and optical instruments
Tác giả: Fred A Carson
Xuất bản: Mineola NY: Dover Publications, 1997
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.3
 
Photophysics of molecular materials : from single molecules to single crystals
Tác giả: Guglielmo Lanzani
Xuất bản: Weinheim: WileyVCH, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  620.5
 
Lens design : a practical guide
Tác giả: Haiyin Sun
Xuất bản: : ,
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  681.423
 
Optical imaging and spectroscopy
Tác giả: David J Brady
Xuất bản: Hoboken NJ Washington DC: Wiley Optical Society of America, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.36
 
Advances in optical form and coordinate metrology
Tác giả: R K Leach
Xuất bản: Bristol England Temple Circus Temple Way Bristol BS1 6HG UK: IOP Publishing, 2020
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  681.25
 
Advances in optical surface texture metrology
Tác giả: R K Leach
Xuất bản: Bristol England Temple Circus Temple Way Bristol BS1 6HG UK: IOP Publishing, 2020
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  681.25
 
Handbook of optics
Tác giả: Michael Bass
Xuất bản: New York: McGrawHill, 1995
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  535
 
Lens design : automatic and quasi-autonomous computational methods and techniques
Tác giả: Donald Dilworth
Xuất bản: Bristol England Temple Circus Temple Way Bristol BS1 6HG UK: IOP Publishing, 2018
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  681.423
 
Handbook of optics
Tác giả: Michael Bass
Xuất bản: New York: McGrawHill, c1995c2001
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  535
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục