Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 43 kết quả
Quantum mechanics for chemists
Tác giả: David O Hayward
Xuất bản: Cambridge UK: Royal Society of Chemistry, 2002
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  541.2
 
Quantum chemistry
Tác giả: Ira N Levine
Xuất bản: Boston: Pearson, 2014
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  541
 
Quantum chemistry
Tác giả: Ira N Levine
Xuất bản: : ,
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  541.28
 
Ideas of quantum chemistry
Tác giả: Lucjan Piela
Xuất bản: Amsterdam: Elsevier, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  541.28
 
Quantum tunnelling in enzyme-catalysed reactions
Tác giả: Rudolf K Allemann, Nigel S Scrutton
Xuất bản: Cambridge UK: Royal Society of Chemistry, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  530.416
 
Quantum medicinal chemistry
Tác giả: Frank Alber, Paolo Carloni
Xuất bản: Weinheim: WileyVCH, 2003
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  615.19
 
Principles of quantum mechanics as applied to chemistry and chemical physics
Tác giả: Donald D Fitts
Xuất bản: New York: Cambridge University Press, 1999
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  541.2
 
The quantum in chemistry : an experimentalist's view
Tác giả: Roger Grinter
Xuất bản: Chichester West Sussex England Hoboken NJ: J Wiley, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  541.28
 
Pioneers of quantum chemistry
Tác giả: E Thomas Strom, Angela K Wilson
Xuất bản: : ,
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  541.280922
 
Neither physics nor chemistry : a history of quantum chemistry
Tác giả: Kōstas Gavroglou, A Simões
Xuất bản: London England: The MIT Press, 2011
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  541
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục