Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 11 kết quả
Advanced database query systems : techniques, applications and technologies
Tác giả: Zongmin Ma, Li Yan
Xuất bản: Hershey PA: Information Science Reference, 2011
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.74
 
Programming entity framework
Tác giả: Julia Lerman
Xuất bản: Farnham: OReilly, 2010
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  006.3
 
LINQ for Visual C# 2008 [electronic resource]
Tác giả: Fabio Claudio Ferracchiati
Xuất bản: Berkeley Calif: FirstPressApress, 2008
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.74
 
Reliability and performance with IBM DB2 analytics accelerator version 4.1
Tác giả: Paolo Bruni
Xuất bản: Poughkeepsie NY: IBM Corp International Technical Support Organization, 2014
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.75
 
Programming Entity framework. Dbcontext [electronic resource]
Tác giả: Julia Lerman, Rowan Miller
Xuất bản: Sebastopol CA: OReilly Media, 2012
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  006.3
 
LogiQL [electronic resource] : a query language for smart databases
Tác giả: T A Halpin, Spencer Rugaber
Xuất bản: Boca Raton: CRC Press, 2014
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.741
 
Beginning SQL queries [electronic resource] : from novice to professional
Tác giả: Clare Churcher
Xuất bản: Berkeley Calif New York NY: Apress Distributed to the book trade worldwide by SpringerVerlag New York, 2008
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.756
 
Data analysis using SQL and Excel
Tác giả: Gordon Linoff
Xuất bản: Indianapolis IN: Wiley Pub, 2008
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.7585
 
Elasticsearch in action
Tác giả: Radu Gheorghe, Matthew Lee Hinman, Roy Russo
Xuất bản: : ,
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  025.04252
 
Programming Entity Framework : Code First
Tác giả: Julia Lerman, Rowan Miller
Xuất bản: Beijing Sebastopol CA: OReilly Media, 2012
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  006.3
 
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục