Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 116 kết quả
Genders
Tác giả: David Glover, Cora Kaplan
Xuất bản: Milton Park Abingdon Oxon New York NY: Routledge, 2009
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  305.3
 
Of property and propriety : the role of gender and class in imperialism and nationalism
Tác giả: Himani Bannerji, Shahrzad Mojab, Judith Whitehead
Xuất bản: Toronto: University of Toronto Press, 2001
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  305.42
 
The Art of Manliness - Manvotionals elektronisk ressurs
Tác giả: Brett McKay, Brett McKay, Kate McKay
Xuất bản: Cincinnati: FW Media, 2011
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  155.332
 
Who cooked the Last Supper? : the women's history of the world
Tác giả: Rosalind Miles
Xuất bản: New York: Three Rivers Press, 2001
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  305.4
 
Gender and entrepreneurship : an ethnographic approach
Tác giả: Attila Bruni, Silvia Gherardi, Barbara Poggio
Xuất bản: London New York: Routledge, 2005
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  306.3
 
Why men don't listen & women can't read maps
Tác giả: Barbara Pease, Allan Pease
Xuất bản: London: Pease International, 2002
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  305.3
 
Why sex matters : a Darwinian look at human behavior
Tác giả: Bobbi S Low
Xuất bản: Princeton NJ: Princeton University Press, 2000
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  305.3
 
Gender and archaeology : contesting the past
Tác giả: Roberta Gilchrist
Xuất bản: London New York: Routledge, 1999
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  930.182
 
Contested bodies
Tác giả: Ruth Holliday, John Hassard
Xuất bản: London New York: Routledge, 2001
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  306.4
 
Cross-dressing in Chinese opera
Tác giả: Siuleung Li
Xuất bản: Hong Kong: Hong Kong Univ Press, 2003
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  792.0951
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục