Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 39 kết quả
King's property
Tác giả: Morgan Howell
Xuất bản: New York: Ballantine Books, 2007
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  813.6
 
New frontiers of slavery
Tác giả: Dale W Tomich
Xuất bản: : ,
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  306.362
 
Zong!
Tác giả: Marlene Nourbese Philip
Xuất bản: Middletown Conn: Wesleyan University Press, 2008 2008
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  811.54
 
Encyclopedia of antislavery and abolition
Tác giả: Peter P Hinks, John R McKivigan, R Owen Williams
Xuất bản: Westport Conn: Greenwood Press, 2007
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  326
 
Bernard Shaw Slaves of Duty and Tricks of the Governing Class
Tác giả: Bernard Frank Dukore
Xuất bản: Greensboro NC: ELT Press, 2012
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  822.912
 
Slave breeding : sex, violence, and memory in African American history
Tác giả: Gregory D Smithers
Xuất bản: Gainesville: University Press of Florida, 2012
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  306.3
 
Black Lives, Native Lands, White Worlds A History of Slavery in New England
Tác giả: Jared Hardesty
Xuất bản: Amherst: Bright Leaf an imprint of University of Massachusetts Press, 2019
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  306.3620974
 
Recaptured Africans : surviving slave ships, detention, and dislocation in the final years of the slave trade
Tác giả: Sharla M Fett
Xuất bản: Chapel Hill: The University of North Carolina Press, 2017
Bộ sưu tập: Tham khảo
eBook (pdf)
ddc:  306.3620973
 
Servants of Allah : African Muslims enslaved in the Americas
Tác giả: Sylviane A Diouf
Xuất bản: : ,
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  973.0496073
 
Bernard Shaw : Slaves of Duty and Tricks of the Governing Class
Tác giả: Bernard F Dukore, Bernard Frank Dukore
Xuất bản: Greensboro NC: ELT Press, 2012
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  192
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục