Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 14 kết quả
The pirate's dilemma : how youth culture reinvented capitalism
Tác giả: Matt Mason
Xuất bản: New York: Free Press, 2008
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  305.24209
 
The pirate's dilemma : how youth culture is reinventing capitalism
Tác giả: Matt Mason
Xuất bản: New York: Free Press, 2008
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  305.24209
 
Milk, sulphate and alby starvation
Tác giả: Martin Millar
Xuất bản: Brooklyn Berkley CA: Soft Skull Press Distributed by Publishers Group West, 2008
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  823.914
 
Otaku : Japan's database animals
Tác giả: Hiroki AzumaHiroki Azuma
Xuất bản: Minneapolis: University of Minnesota Press, c2009
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  306.10952
 
Beginning to see the light : sex, hope, and rock-and-roll
Tác giả: Ellen Willis
Xuất bản: Minneapolis: University of Minnesota Press, 2012
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  081
 
Jazz, rock, and rebels : cold war politics and American culture in a divided Germany
Tác giả: Uta G Poiger
Xuất bản: Berkeley Calif: University of California Press, 2000
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  943
 
Citizen hobo : how a century of homelessness shaped America
Tác giả: Todd DePastino
Xuất bản: Chicago: University of Chicago Press, 2003
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  363.58
 
Girls that growl [electronic resource]
Tác giả: Marianne Mancusi
Xuất bản: New York: Berkley Jam, 2008
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  813.6
 
Queer-Feminist Punk : An Anti-Social History
Tác giả: Maria Katharina Wiedlack
Xuất bản: : Zaglossus, 2015
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  780
 
Youth Ministry : An Inclusive Missional Approach
Tác giả: Malan Nel
Xuất bản: Durbanville: AOSIS, 2018
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  259.2
 
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục