Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 62 kết quả
Word processing with Word
Tác giả: Keith Brindley
Xuất bản: Amsterdam Boston: ElsevierButterworthHeinemann, 2006
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.52
 
The impact of learning to read on visual processing
Tác giả: Regine Kolinsky, Tania Fernandes
Xuất bản: : Frontiers Media SA, 2016
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  152.14
 
Keyboarding & word processing essentials : Microsoft Word 2010, lessons 1-55
Tác giả: Susie H VanHuss, Connie M Forde, Donna Woo
Xuất bản: Mason OH: SouthWestern Cengage Learning, 2011
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.52
 
Word 2010 all-in-one for dummies [electronic resource]
Tác giả: Doug Lowe, Ryan Williams
Xuất bản: Hoboken NJ: Wiley Pub, 2010
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.52
 
Microsoft Word 2010 : introductory
Tác giả: Gary B Shelly, Misty Vermaat
Xuất bản: Boston MA: Course Technology, 2010
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.369
 
Picture yourself learning Microsoft Word 2010 [electronic resource]
Tác giả: Diane Koers
Xuất bản: Boston: Course Technology PTR, 2011
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.52
 
Microsoft Office Word 2010 inside out
Tác giả: Katherine Murray
Xuất bản: Sebastopol Calif: OReilly Media, 2010
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.52
 
Microsoft Word 2010 step by step
Tác giả: Joyce Cox, Joan Lambert
Xuất bản: Redmond Wash: Microsoft Press, 2010
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.52
 
Microsoft Word 2010 : illustrated complete
Tác giả: Jennifer A Duffy, Carol Cram
Xuất bản: Boston MA: Course Technology, 2011
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.52
 
Microsoft Word 2013 : step by step
Tác giả: Joan Lambert, Joyce Cox
Xuất bản: Redmond Wash: Microsoft, 2013
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.52
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục