Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 7 kết quả
Under the banner of heaven: a story of violent faith
Tác giả: David Weber, David Weber cm
Xuất bản: : Random House Inc, 2004
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (epub)
ddc:  289.33
 
My Spiritual Journey
Tác giả: David Weber, David Weber cm
Xuất bản: : HarperCollins, 2010
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (epub)
ddc:  294.3923092
 
Innumeracy : Mathematical Illiteracy and Its Consequences
Tác giả: David Weber, David Weber cm
Xuất bản: : EconoClad Books, 2000
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (epub)
ddc:  510
 
The Vorkosigan Companion
Tác giả: David Weber, David Weber cm
Xuất bản: : Baen Books, 2008
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (epub)
ddc:  813.54
 
Havasupai Habitat A. F. Whiting's Ethnography of a Traditional Indian Culture
Tác giả: Alfred F Whiting, P David Seaman, Steven A Weber
Xuất bản: Tucson Ariz: University of Arizona Press, 1985
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  306.08997
 
Worlds of Honor
Tác giả: David WeberLinda Evans, Roland Green, Jane M Lindskold, David WeberDavid Weber
Xuất bản: Riverdale NY: Baen, 1999
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  813.0876208
 
Havasupai Habitat : A. F. Whiting's Ethnography of a Traditional Indian Culture
Tác giả: A F Whiting, P David Seaman, P David Seaman, Steven A Weber, Steven A Weber
Xuất bản: : University of Arizona Press, 2020
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  306.08997
 
1

Truy cập nhanh danh mục