Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 12 kết quả (0.7000345 giây)
Chinese Working-Class Lives : Getting By in Taiwan
Tác giả: Gates Hill,
Thông tin xuất bản: Ithaca : Cornell University Press , 1987
Ký hiệu phân loại: 951.24905
ISBN: 9780801420566
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Chinese Working-Class Lives : Getting By in Taiwan
Tác giả: Gates Hill,
Thông tin xuất bản: : Cornell University Press , 2018
Ký hiệu phân loại: 951.24905
ISBN: 9781501719929
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
The beginner's guide to underwater digital photography
Tác giả: Gates Larry,
Thông tin xuất bản: Buffalo NY : Amherst Media , 2010
Ký hiệu phân loại: 778.73
ISBN: 1584282746
ID: 70583 Định dạng: PDF
Ancient cities : the archaeology of urban life in the ancient Near East and Egypt, Greece, and Rome
Tác giả: Gates Charles,
Thông tin xuất bản: Abingdon Oxon New York : Routledge , 2011
Ký hiệu phân loại: 930
ISBN: 0203830571
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
ID: 108193 Định dạng: PDF
Blockchain bản chất của Blockchain, Bitcoin, tiền điện tử, hợp đồng thông minh và tương lai của tiền tệ = Ultimate guid...
Tác giả: Gates Mark,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lao Động , 2017
Ký hiệu phân loại: 332.178
ISBN: 9786045990049 :
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Detecting men : masculinity and the Hollywood detective film
Tác giả: Gates Philippa,
Ký hiệu phân loại: 791.436556
ISBN: 0791468135
ID: 155305 Định dạng: PDF
Programming Pig [electronic resource]
Tác giả: Gates Alan,
Thông tin xuất bản: : OReilly Media Inc , 2011
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Tham khảo
ID: 158343 Định dạng: PDF
Chinese Working-Class Lives Getting By in Taiwan
Tác giả: Gates Hill,
Thông tin xuất bản: Ithaca : Cornell University Press , 1987
Ký hiệu phân loại: 951.24905
ISBN: 0801420563 (hard : alk. paper)
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Advanced underwater photography : techniques for digital photographers
Tác giả: Gates Larry,
Thông tin xuất bản: Buffalo NY : Amherst Media , c2012
Ký hiệu phân loại: 778.73
ISBN: 9781608952533
Chinese Working-Class Lives : Getting By in Taiwan
Tác giả: GATES HILL,
Ký hiệu phân loại:
ISBN: 9780801420566
Bộ sưu tập: Tham khảo
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục