Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 65 kết quả
Fingerprints of the gods
Tác giả: Graham Hancock
Xuất bản: New York: Crown Trade Paperbacks, 1995
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  930
 
The human past
Tác giả: Chris Scarre
Xuất bản: New York NY: Thames Hudson, 2013
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  930
 
Lịch sử thế giới cổ đại
Tác giả: Quang Minh Đặng, Đinh Ngọc Bảo, Lương Ninh, Nghiêm Đình Vỳ, Nguyễn Gia Phu
Xuất bản: Hà Nội: Giáo dục Việt Nam, 2008
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
Bản in
ddc:  930
 
Lịch sử thế giới cổ đại
Tác giả: Quang Minh Đặng, Đinh Ngọc Bảo, Lương Ninh, Nghiêm Đình Vỳ, Nguyễn Gia Phu
Xuất bản: Hà Nội: Giáo dục Việt Nam, 2005
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
Bản in
ddc:  930
 
Lịch sử thế giới cổ đại
Tác giả: Quang Minh Đặng, Đinh Ngọc Bảo, Lương Ninh, Nghiêm Đinh Vỳ, Nguyễn Gia Phú
Xuất bản: Hà Nội: Giáo dục Việt Nam, 2009
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
Bản in
ddc:  930
 
Neolithic farming in Central Europe : an archaeobotanical study of crop husbandry practices
Tác giả: Bogaard Amy
Xuất bản: London New York NY: Routledge, 2004
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  930
 
Ancient history [electronic resource] : key themes and approaches
Tác giả: Neville Morley
Xuất bản: London New York: Routledge, 2002
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  930
 
Lịch sử thế giới cổ đại
Tác giả: Nguyễn Gia Phú
Xuất bản: Đà Lạt: Đại học Đà Lạt, 2011
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  930
 
Brill's New Pauly :encyclopaedia of the ancient world :Classical tradition
Tác giả: Manfred Landfester, Hubert Cancik, Michael Chase, Francis G Gentry, Helmuth Schneider
Xuất bản: Leiden Boston: Brill, 2006
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  930
 
Ancient cities : the archaeology of urban life in the ancient Near East and Egypt, Greece, and Rome
Tác giả: Charles Gates
Xuất bản: Abingdon Oxon New York: Routledge, 2011
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  930
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục