Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 20 kết quả (0.4076949 giây)
Python Scripting for Computational Science [electronic resource]
Ký hiệu phân loại: 502.855133
ISBN: 9783540739159
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
ID: 31062 Định dạng: PDF
Python scripting for computational science
Thông tin xuất bản: Berlin New York : Springer , 2004
Ký hiệu phân loại: 502.855133
ISBN: 3540435085
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
ID: 39269 Định dạng: PDF
A Primer on Scientific Programming with Python elektronisk ressurs
Ký hiệu phân loại: 005.133
ISBN: 9783642024757
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 39446 Định dạng: PDF
A primer on scientific programming with Python
Thông tin xuất bản: Dordrecht New York : Springer , 2009
Ký hiệu phân loại: 005.133
ISBN: 3642024742
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 65995 Định dạng: PDF
A primer on scientific programming with Python
Ký hiệu phân loại: 005.133
ISBN: 3642183654
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 66311 Định dạng: PDF
Finite Difference Computing with Exponential Decay Models [electronic resource]
Ký hiệu phân loại: 515.62
ISBN: 9783319294384 (print)
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ID: 117402 Định dạng: PDF
Computational partial differential equations : numerical methods and Diffpack programming
Thông tin xuất bản: Berlin New York : Springer , 2003
Ký hiệu phân loại: 515.353
ISBN: 354043416X
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
ID: 136177 Định dạng: PDF
Python scripting for computational science
Thông tin xuất bản: Berlin : Springer , 2008
Ký hiệu phân loại: 502.855133
ISBN: 3540739157
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
ID: 137275 Định dạng: PDF
Solving PDEs in Python : The FEniCS Tutorial I
Ký hiệu phân loại: 005.133
ISBN: 9783319524610 (print)
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ID: 117514 Định dạng: PDF
Finite Difference Computing with PDEs [electronic resource] : A Modern Software Approach
Ký hiệu phân loại: 515.353
ISBN: 9783319554556 (print)
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ID: 117522 Định dạng: PDF
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục