Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 9 kết quả
Gravity from the Ground Up [electronic resource] : An Introductory Guide to Gravity and General Relativity
Tác giả: Bernard Schutz
Xuất bản: Cambridge: Cambridge University Press, 2003
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  531
 
Classical Mechanics [electronic resource]
Tác giả: R Douglas Gregory
Xuất bản: Cambridge: Cambridge University Press, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  531
 
Statics and Dynamics with Background Mathematics [electronic resource]
Tác giả: A P Roberts
Xuất bản: Cambridge: Cambridge University Press, 2003
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  531
 
Analytical mechanics
Tác giả: Louis N Hand, Janet D Finch
Xuất bản: Cambridge New York: Cambridge University Press, 1998
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  531
 
The mechanical universe : mechanics and heat
Tác giả: Steven C Frautschi
Xuất bản: Cambridge Cambridgeshire New York: Cambridge University Press, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  531
 
Mathematical tools for one-dimensional dynamics
Tác giả: Edson de Faria, Welington de Melo
Xuất bản: Cambridge UK New York: Cambridge University Press, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  531
 
Statics and dynamics with background mathematics
Tác giả: A P Roberts
Xuất bản: Cambridge New York: Cambridge University Press, 2003
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  531
 
Continuum mechanics : constitutive modeling of structural and biological materials
Tác giả: Franco M Capaldi
Xuất bản: New York: Cambridge University Press, 2012
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  531
 
Reexamining the quantum-classical relation : beyond reductionism and pluralism
Tác giả: Alisa Bokulich
Xuất bản: Cambridge UK New York: Cambridge University Press, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  531
 
1

Truy cập nhanh danh mục