Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 9 kết quả
Voltage-gated ion channels as drug targets
Tác giả: David J Triggle
Xuất bản: Weinheim: WileyVCH, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  571.64
 
Antigen presenting cells : from mechanisms to drug development
Tác giả: Harald Kropshofer, Anne B Vogt
Xuất bản: Weinheim: WileyVCH, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  571.9
 
Apoptosis and Autoimmunity. From Mechanisms to Treatments
Tác giả: M Herrman, J R Kalden
Xuất bản: Germany: WILEYVCH, 2003
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  571.973
 
Biochemistry of signal transduction and regulation
Tác giả: Gerhard Krauss
Xuất bản: Weinheim: WileyVCH, 2001
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  571.6
 
Biochemistry of signal transduction and regulation
Tác giả: Gerhard Krauss
Xuất bản: Weinheim Great Britain: WileyVCH, 2003
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  571.6
 
Cell membrane : the red blood cell as a model
Tác giả: Yoshihito Yawata
Xuất bản: Weinheim: WileyVCH, 2003
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  571.64
 
Microbial transport systems
Tác giả: Günthe Winkelmann
Xuất bản: Weinheim New York: WileyVCH, 2001
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  571.6
 
Laser Imaging and Manipulation in Cell Biology
Tác giả: Francesco S Pavone
Xuất bản: Weinheim: WileyVCH, 2010
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  571.6028
 
Cancer signaling : from molecular biology to targeted therapy
Tác giả: C Wagener, Oliver Müller, Carol Stocking
Xuất bản: Weinheim: WileyVCH Verlag GmbH CoKGaA, 2017
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  571.74
 
1

Truy cập nhanh danh mục