Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 10 kết quả
Semantic labeling of places with mobile robots [electronic resource]
Tác giả: Óscar Martínez Mozos
Xuất bản: Berlin: Springer, 2010
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  629.8932
 
Quadrupedal Locomotion [electronic resource] : An Introduction to the Control of Four-legged Robots
Tác giả: Pablo Gonzalez de Santos, Joaquin Estremera, Elena Garcia
Xuất bản: London: SpringerVerlag London Limited, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  629.8932
 
Adaptive motion of animals and machines
Tác giả: Hiroshi Kimura
Xuất bản: New York NY: Springer, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  629.8932
 
Intermediate Robot Building [electronic resource]
Tác giả: David Cook
Xuất bản: Berkeley CA: Apress, 2010
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  629.8932
 
Autonomous mobile robots [electronic resource] : sensing, control, decision-making, and applications
Tác giả: S S Ge, Frank L Lewis
Xuất bản: Boca Raton FL: CRCTaylor Francis, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  629.8932
 
Scientific methods in mobile robotics : quantitative analysis of agent behaviour
Tác giả: Ulrich Nehmzow
Xuất bản: London: Springer, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  629.8932
 
Control of single wheel robots
Tác giả: Yangsheng Xu, Yongsheng Ou
Xuất bản: Berlin: Springer, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  629.8932
 
Scientific Methods in Mobile Robotics [electronic resource] : Quantitative Analysis of Agent Behaviour
Tác giả: Ulrich Nehmzow
Xuất bản: London: SpringerVerlag London Limited, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  629.8932
 
Robot trên không
Tác giả: Nguyễn Thiện Phúc
Xuất bản: Hà Nội: Bách khoa Hà Nội, 2016
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  629.8932
 
Mobile intelligent autonomous systems
Tác giả: Ajith K Gopal, J R Raol
Xuất bản: Boca Raton FL: Taylor Francis, 2012
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  629.8932
 
1

Truy cập nhanh danh mục