Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 381 kết quả
Using Microsoft PowerPoint 2010
Tác giả: Patrice-Anne Rutledge
Xuất bản: Indianapolis Ind London: Que Pearson Education distributor, 2010
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.58
 
Excel 2010 formulas [electronic resource]
Tác giả: John Walkenbach
Xuất bản: Hoboken NJ: Wiley Pub, 2010
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.54
 
Word 2010 all-in-one for dummies [electronic resource]
Tác giả: Doug Lowe, Ryan Williams
Xuất bản: Hoboken NJ: Wiley Pub, 2010
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.52
 
Microsoft Office Outlook 2007 inside out
Tác giả: Jim Boyce, Beth Sheresh, Doug Sheresh
Xuất bản: Redmond WA: Microsoft Press, 2007
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.5
 
Microsoft Office Live for dummies [electronic resource]
Tác giả: Karen S Fredricks
Xuất bản: Indianapolis IN Hoboken NJ: Wiley Pub Inc, 2007
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.5
 
Formulas and functions with Microsoft® Office Excel 2007
Tác giả: Paul McFedries
Xuất bản: Indianapolis Indiana: Pearson Education Inc, 2007
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.54
 
Microsoft Office Excel 2003 programming inside out
Tác giả: Curtis Frye, Felicia Buckingham, Wayne S Freeze
Xuất bản: Redmond Wash: Microsoft Press, 2004
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.54
 
Microsoft OneNote 2010 plain & simple
Tác giả: Pete Weverka
Xuất bản: Sebastopol California: OReilly Media Inc, 2011
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.5
 
Excel 2003 VBA programmer's reference [electronic resource]
Tác giả: Paul Kimmel
Xuất bản: Indianapolis IN: Wiley Pub, 2004
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.54
 
Microsoft Office 2007 [electronic resource]
Tác giả: Martin S Matthews, Carole Boggs Matthews
Xuất bản: Emeryville Calif: McGrawHillOsborne, 2008
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.5
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục