Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 191 kết quả
News 2.0 : can journalism survive the Internet?
Tác giả: Martin Hirst
Xuất bản: Crows Nest NSW: Allen Unwin, 2011
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  070.4
 
Contemporary editing
Tác giả: Cecilia Friend, Don Challenger, Katherine C McAdams
Xuất bản: Boston: McGrawHill, 2005
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Bản in
ddc:  070.41
 
Players unleashed! [electronic resource] : modding The sims and the culture of gaming
Tác giả: Tanja Sihvonen
Xuất bản: Amsterdam: Amsterdam University Press, 2011
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  070.4
 
Melvin Mencher's news reporting and writing
Tác giả: Melvin Mencher
Xuất bản: Boston: McGrawHill Higher Education, 2008
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Bản in
ddc:  070.43
 
Giáo trình tâm lý học báo chí
Tác giả: Đỗ Thị Thu Hằng
Xuất bản: Hà Nội: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2013
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Bản in
ddc:  070.4019
 
Giáo trình Tác phẩm báo chí đại cương
Tác giả: Nguyễn Thị Thoa, Nguyễn Thị Hằng Thu
Xuất bản: Hà Nội: Giáo dục Việt Nam, 2012
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Bản in
ddc:  070.4
 
Giáo trình các thể loại báo chí chính luận -nghệ thuật
Tác giả: Dương Xuân Sơn
Xuất bản: Hà Nội: Giáo dục Việt Nam, 2012
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Bản in
ddc:  070.4
 
Giáo trình các thể loại báo chí thông tấn
Tác giả: Đinh Văn Hường
Xuất bản: Hà Nội: Giáo dục Việt Nam, 2011
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Bản in
ddc:  070.4
 
Giáo trình cơ sở lý luận báo chí
Tác giả: Nguyễn Văn Hà
Xuất bản: TPHCM: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2012
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Bản in
ddc:  070.4
 
Giáo trình lý luận báo chí truyền thông
Tác giả: Dương Xuân Sơn
Xuất bản: Hà Nội: Giáo dục Việt Nam, 2012
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Bản in
ddc:  070.4
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục