Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 18 kết quả
What can nanotechnology learn from biotechnology? : social and ethical lessons for nanoscience from the debate over agri...
Tác giả: Kenneth David, Paul B Thompson
Xuất bản: Amsterdam Boston: ElsevierAcademic Press, 2008
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  174.96205
 
Engineering the farm
Tác giả: Britt Bailey
Xuất bản: : Island Press, 2002
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
Bản in
ddc:  174.96315233
 
Ethics in public relations : a guide to best practice
Tác giả: Patricia J Parsons
Xuất bản: UK: Kogan Page Ltd, 2004
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (chm)
ddc:  174.96572
 
Socially Responsible Engineering : Justice in rick mangement
Tác giả: Daniel a Vallero, P Aarne Vesilind
Xuất bản: New Jersey: John Wiley Sons Inc, 2007
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
Bản in
ddc:  174.9628
 
Đạo đức nghề nghiệp của kiểm toán viên độc lập
Tác giả: Trần Thị Giang Tân, Võ Anh Dũng
Xuất bản: H: Tài chính, 2009
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
Bản in
ddc:  174.965745
 
Nghiên cứu ảnh hưởng của chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp kế toán đến chất lượng báo cáo tài chính của công ty niêm yết trê...
Tác giả: Trần Quốc Hùng, Nguyễn Xuân Hưng
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2015
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
eBook (pdf)
ddc:  174.9657
 
An Introduction to Ethics in Robotics and AI
Tác giả: Christoph Bartneck, Christoph Lütge, Alan Wagner, Sean Welsh
Xuất bản: Cham Switzerland: Springer Nature, 2021
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  174.9629892
 
Ethics in public relations : a guide to best practice
Tác giả: Patricia Parsons
Xuất bản: London Philadelphia: Kogan Page, 2008
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  174.96592
 
Extracting Accountability : Engineers and Corporate Social Responsibility
Tác giả: Jessica M Smith
Xuất bản: Cambridge: The MIT Press, 2021
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  174.962
 
The Uncanny Valley Hypothesis and Beyond
Tác giả: Marcus Cheetham
Xuất bản: : Frontiers Media SA, 2018
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  174.96298924
 
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục