Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 8 kết quả
Market operations in electric power systems : forecasting, scheduling, and risk management
Tác giả: M Shahidehpour, Zuyi Li, Hatim Yamin
Xuất bản: New York: Institute of Electrical and Electronics Engineers WileyInterscience, 2002
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  333.79323
 
Power system economics : designing markets for electricity
Tác giả: Steven Stoft
Xuất bản: Piscataway NJ New York: IEEE Press WileyInterscience, 2002
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  333.79323
 
Competitive electricity markets and sustainability
Tác giả: Françoi Lévêq
Xuất bản: Cheltenham UK Northampton MA: Edward Elgar, 2006
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  333.79323
 
Electricity markets : pricing, structures and economics
Tác giả: Chris Harris
Xuất bản: Hoboken NJ: John Wiley Sons Inc, 2006
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  333.79323
 
Feed-in tariffs : accelerating the deployment of renewable energy
Tác giả: Miguel Mendonça
Xuất bản: London Sterling VA: Earthscan, 2007
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  333.79323
 
Market operations in electric power systems : Forecasting, scheduling, and risk management
Tác giả: M Shahidehpour, Zuyi Li, Hatim Yamin
Xuất bản: Hoboken New Jersey: Institute of Electrical and Electronics Engineers WileyInterscience, 2002
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  333.79323
 
Electricity markets : theories and applications
Tác giả: Jeremy Lin, Fernando H Magnago
Xuất bản: Somerset: John Wiley Sons Incorporated, 2017
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  333.79323
 
A new swing-contract design for wholesale power markets
Tác giả: Leigh Tesfatsion
Xuất bản: Hoboken New Jersey: WileyIEEE Press, 2021
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  333.79323
 
1

Truy cập nhanh danh mục