Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 21 kết quả
High frequency techniques : an introduction to RF and microwave engineering
Tác giả: Joseph F White
Xuất bản: Piscataway NJ Hoboken NJ: IEEE Press WileyInterscience, 2004
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.384
 
Power system economics : designing markets for electricity
Tác giả: Steven Stoft
Xuất bản: Piscataway NJ New York: IEEE Press WileyInterscience, 2002
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  333.79323
 
Modern heuristic optimization techniques : theory and applications to power systems
Tác giả: Mohamed A El-Sharkawi, Kwang Y Lee
Xuất bản: Piscataway NJ Hoboken NJ: IEEE Press WileyInterscience, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.3191
 
Power system control and stability
Tác giả: P M Anderson, A A Fouad
Xuất bản: Piscataway NJ: IEEE Press WileyInterscience, 2003
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.31
 
Understanding information transmission
Tác giả: John B Anderson, Rolf Johannesson
Xuất bản: Piscataway NJ Hoboken NJ: IEEE Press WileyInterscience, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.3822
 
Electric power systems : a conceptual introduction
Tác giả: Alexandra von Meier
Xuất bản: Hoboken NJ: IEEE Press WileyInterscience, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.31
 
Finite antenna arrays and FSS
Tác giả: Ben Munk
Xuất bản: Hoboken NJ: IEEE Press WileyInterscience, 2003
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.3813
 
Electromagnetic shielding
Tác giả: Salvatore Celozzi, Rodolfo Araneo, Giampiero Lovat
Xuất bản: Hoboken NJ: WileyInterscience IEEE Press, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.3
 
Learning from data : concepts, theory, and methods
Tác giả: Vladimir S Cherkassky, Filip Mulier
Xuất bản: Hoboken NJ: IEEE Press WileyInterscience, 2007
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  006.31
 
High frequency techniques [electronic resource] : an introduction to RF and microwave engineering
Tác giả: Joseph F White
Xuất bản: Piscataway NJ Hoboken NJ: IEEE Press WileyInterscience, 2004
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.38412
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục