Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 220 kết quả
International tourism [electronic resource] : cultures and behavior
Tác giả: Yvette Reisinger
Xuất bản: Amsterdam London: ButterworthHeinemann, 2009
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  338.4791
 
Food and wine festivals and events around the world : development, management and markets
Tác giả: Colin Michael Hall, Liz Sharples
Xuất bản: Oxford Burlington MA: ElsevierButterworthHeinemann, 2008
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  338.4791
 
Tổng quan du lịch
Tác giả: Đặng Thanh Vũ
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2014
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  338.4791
 
International dictionary of hospitality management
Tác giả: Judy Holcomb, Abraham Pizam
Xuất bản: Amsterdam Boston: ElsevierButterworthHeinemann, 2008
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  338.4791
 
The study of tourism : anthropological and sociological beginnings
Tác giả: Dennison Nash
Xuất bản: Amsterdam Oxford: Elsevier Science, 2007
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  338.4791
 
The economics of tourism [electronic resource]
Tác giả: M Thea Sinclair, Mike Stabler
Xuất bản: London New York: Routledge, 2002
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  338.4791
 
Advances in Culture, Tourism and Hospitality Research [electronic resource]
Tác giả: Arch G Woodside
Xuất bản: Bingley: Emerald Group Publishing Limited, 2008
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  338.4791
 
Tourism marketing and management [electronic resource]
Tác giả: G P Raju
Xuất bản: Delhi India: Manglam Publications, 2009
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  338.4791
 
Ecotourism programme planning
Tác giả: David A Fennell
Xuất bản: Wallingford England: CABI Pub, 2002
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  338.4791
 
Advances in hospitality and leisure, v. 4 [electronic resource]
Tác giả: Joseph S Chen
Xuất bản: Bingley: Emerald Group Publishing Limited, 2009
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  338.4791
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục