Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 62 kết quả
Forensic cremation [electronic resource] : recovery and analysis
Tác giả: Scott I Fairgrieve
Xuất bản: Boca Raton: CRC Press, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  614.1
 
Clinical forensic medicine
Tác giả:
Xuất bản: New York: Springer, 2011
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  614.1
 
Simpson's forensic medicine [elektronisk ressurs]
Tác giả: John Manlove, Jason Payne-James, Richard Jones, Keith Simpson, Steven B Karch
Xuất bản: London: Hodder Arnold, 2011
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  614.1
 
Forensic Pathology (Practical Aspects of Criminal & Forensic Investigation)
Tác giả: Vincent J M DiMaio, Dominick J DiMaio
Xuất bản: : CRC Press Inc, 2001
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  614.1
 
A physician's guide to clinical forensic medicine
Tác giả: Margaret Stark
Xuất bản: : Humana Press, 2000
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (chm)
ddc:  614.1
 
Introduction to forensic psychology : issues and controversies in crime and justice
Tác giả: Bruce A Arrigo
Xuất bản: San Diego London: Academic Press, 2000
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  614.1
 
Drugs of Abuse : Body Fluid Testing [electronic resource]
Tác giả: Raphael C Wong, Harley Y Tse
Xuất bản: Sl: Humana Press Inc, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  614.1
 
Microbial forensics
Tác giả: Roger G Breeze, Bruce Budowle, Steven E Schutzer
Xuất bản: Amsterdam: ElsevierAcademic Press, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  614.1
 
The use of forensic anthropology [electronic resource]
Tác giả: Robert B Pickering, David C Bachman
Xuất bản: Boca Raton: Taylor Francis, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  614.17
 
Forensic DNA evidence interpretation
Tác giả: John S Buckleton, Christopher M Triggs, Simon J Walsh
Xuất bản: Boca Raton: CRC Press, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  614.1
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục