Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 21 kết quả
The encyclopedia of HIV and AIDS
Tác giả: Sarah WatsteinStephen E Stratton, Sarah Watstein
Xuất bản: New York NY: Facts On File, 2003
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  616.97
 
Food allergies : a complete guide for eating when your life depends on it
Tác giả: Scott H Sicherer
Xuất bản: Baltimore: Johns Hopkins University Press, 2013
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (epub)
ddc:  616.97
 
Living with food allergies : a complete guide to a healthy lifestyle
Tác giả: Betty Wedman-St Louis
Xuất bản: Lincolnwood IL: Contemporary Books, 1999
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  616.97
 
Dealing with food allergies : a practical guide to detecting culprit foods and eating a healthy, enjoyable diet
Tác giả: Janice M Vickerstaff Joneja
Xuất bản: Boulder Colo: Bull Pub, 2003
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  616.97
 
Autoimmunity : methods and protocols
Tác giả: Andra Perl
Xuất bản: Totowa NJ: Humana Press, 2004
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  616.97
 
Encyclopedia of medical immunology : autoimmune diseases
Tác giả: Anne Davidson, Betty Diamond, Ian R Mackay, Noel R Rose
Xuất bản: New York: Springer Reference, 2014
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  616.97
 
Treating autoimmune disease with Chinese medicine
Tác giả: Wanzhu Hou, Jeffrey Gould, Hanjie Wang, Guangpi Xu
Xuất bản: Edinburgh New York: Churchill Livingstone, 2011
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  616.97
 
HIV essentials
Tác giả: Calvin J Cohen, Daniel R Kuritzkes, Paul E Sax
Xuất bản: Burlington MA: Jones Bartlett Learning, 2014
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  616.97
 
The Washington manual allergy, asthma, and immunology subspecialty consult
Tác giả: Shirley Joo, Andrew L Kau
Xuất bản: Philadelphia: Wolters KluwerLippincott Williams Wilkins Health, 2013
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  616.97
 
Autoimmune diseases : acute and complex situations
Tác giả: Munther A Khamashta, Manuel Ramos-Casals
Xuất bản: London: Springer, 2011
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  616.97
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục