Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 139 kết quả
3G evolution : HSPA and LTE for mobile broadband
Tác giả: Erik Dahlman
Xuất bản: Amsterdam Boston London: Academic, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.38456
 
iPhone for work [electronic resource] : increasing productivity for busy professionals
Tác giả: Ryan Faas, Kunal Mittal
Xuất bản: New York: Apress distributed to the Book trade in the United States by SpringerVerlag, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.38456
 
Iphone for dummies(r)
Tác giả: Edward C Baig, Bob LeVitus
Xuất bản: Indianapolis IN: Wiley Pub Inc, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.38456
 
3G evolution : HSPA and LTE for mobile broadband
Tác giả: Erik Dahlman
Xuất bản: Amsterdam Oxford: Elsevier Academic Press, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.38456
 
Iphone
Tác giả: Matthias J Lange
Xuất bản: : Markt Technik Verlag, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.38456
 
20 recipes for programming PhoneGap [electronic resource]
Tác giả: Jamie Munro
Xuất bản: Sebastopol CA: OReilly Media, 2012
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.38456
 
Droid 2 [electronic resource] : the missing manual
Tác giả: Preston Gralla
Xuất bản: Sebastopol Calif: OReilly Media, 2011
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.38456
 
iPhone : the missing manual
Tác giả: David Pogue
Xuất bản: Farnham: OReilly, 2010
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.38456
 
iPhone [electronic resource] : the missing manual
Tác giả: David Pogue
Xuất bản: Sebastopol CA: OReilly Media, 2012
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.38456
 
T-Mobile G1 for dummies [electronic resource]
Tác giả: Chris Ziegler
Xuất bản: Hoboken NJ: Wiley Pub, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.38456
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục