Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 31 kết quả
Global logistics [electronic resource] : new directions in supply chain management, fifth edition
Tác giả: C D J Waters
Xuất bản: London Philadelphia Pa: Kogan Page, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  658.788
 
Shipping and logistics management [electronic resource]
Tác giả: Y H V Lun, T C E Cheng, Kee-hung Lai
Xuất bản: London New York: Springer, 2010
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  658.788
 
Cẩm nang quản trị kho hàng
Tác giả: Phan Thanh Lâm
Xuất bản: Hà Nội: Phụ nữ, 2014
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  658.785
 
Entrepôts et magasins : tout ce qu'il faut savoir pour concevoir une unité de stockage
Tác giả: Michel Roux
Xuất bản: : , 2008
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  658.785
 
La pratique du SMED : obtenir des gains importants avec le changement d'outillage rapide
Tác giả: Thierry Leconte
Xuất bản: Paris: EyrollesEd dOrganisation, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  658.78
 
Rfid field guide : deploying radio frequency
Tác giả: Manish Bhuptani
Xuất bản: Indianapolis Ind: Prentice Hall Professional, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (chm)
ddc:  658.787
 
RFID Essentials (Theory in Practice (O'Reilly))
Tác giả: Bill Glover, Himanshu Bhatt
Xuất bản: kd: Reilly Media Inc, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (chm)
ddc:  658.787
 
RFID in the supply chain : a guide to selection and implementation
Tác giả: M Myerson Judith
Xuất bản: Boca Raton Fla: Auerbach Publications, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  658.787
 
RFID applied
Tác giả: Jerry Banks
Xuất bản: Hoboken NJ: John Wiley Sons, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  658.787
 
Warehouse management : automation and organisation of warehouse and order picking systems
Tác giả: Michael Ten Hompel, Thorsten Schmidt
Xuất bản: Berlin New York: Springer, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  658.785
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục