Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 243 kết quả (0.0156254 giây)
Mobile commerce applications
Tác giả: 
kd: Idea Group Publishing, 2004
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (chm)
ddc: 658.872
 
Web systems design and online consumer behavior
Tác giả: 
kd: Idea Group Publishing, 2005
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (chm)
ddc: 381.142
 
A short course in international business plans
Tác giả: Robert Brown
kd: World Trade Press, 2003
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (chm)
ddc: 658.4012
 
A short course in international business ethics
Tác giả: Charles Mitchell
kd: World Trade Press, 2003
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (chm)
ddc: 174.4
 
A short course in international contracts
Tác giả: Shippey Karla C
kd: World Trade Press, 2003
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc: 343.730878
 
Business strategies for information technology management
Tác giả: Kalle Kangas
kd: IRM Press, 2003
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (chm)
ddc: 004.068
 
International project management
Tác giả: Bennet P Lientz
kd: Academic Press, 2003
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (chm)
ddc: 658.404
 
Radical project management
Tác giả: Rob Thomsett
kd: Prentice Hall PTR, 2002
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (chm)
ddc: 658.404
 
The online rules of successful companies
Tác giả: Robin Miller
kd: FT Prentice Hall, 2003
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (chm)
ddc: 658.84
 
Integrated project management
Tác giả: Earl Hall
kd: Prentice Hall, 2003
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (chm)
ddc: 658.404
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục