Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 8 kết quả
Principles and applications of emulsion polymerization
Tác giả: Chorng-Shyan Chern
Xuất bản: Hoboken NJ: Wiley, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  668.92
 
Polymer processing instabilities : control and understanding
Tác giả: Savvas Georgios Hatzikiriakos, Kalman B Migler
Xuất bản: New York: Marcel Dekker, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  668.92
 
Molecular imprinting
Tác giả:
Xuất bản: New York: Springer, 2012
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  668.92
 
Advances in polymer latex technology
Tác giả: Vikas Mittal
Xuất bản: New York: Nova Science Publishers, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  668.92
 
Stereoselective polymerization with single-site catalysts
Tác giả: Lisa S Baugh, Jo Ann M Canich
Xuất bản: Boca Raton: CRC Press, c2008
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  668.92
 
Functional polymer coatings : principles, methods and applications
Tác giả: Jamil Baghdachi, Limin Wu
Xuất bản: : ,
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  668.92
 
Green polymers and environmental pollution control
Tác giả: Moayad N Khalaf
Xuất bản: : ,
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  668.92
 
Molecular Imprinting : Principles and Applications of Micro- and Nanostructure Polymers
Tác giả: Lei Ye
Xuất bản: : ,
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  668.92
 
1

Truy cập nhanh danh mục