Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 83 kết quả
Food science and technology elektronisk ressurs : new research
Tác giả: Marco N Bruno, Lorenzo V Greco
Xuất bản: New York: Nova Science Publishers, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  664
 
Science and medicine in combat sports
Tác giả: Patrik Drid
Xuất bản: Hauppauge NY: Nova Science Publishers Inc, 2016
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  796.8
 
China's new deal elektronisk ressurs : economic development under international financial crisis
Tác giả: Biliang Hu, Xiaoxi Li
Xuất bản: New York: Nova Science Publishers, 2011
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ddc:  338.951
 
Advances in polymer latex technology
Tác giả: Vikas Mittal
Xuất bản: New York: Nova Science Publishers, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  668.92
 
Writing elektronisk ressurs : processes, tools and techniques
Tác giả: Nathan L Mertens
Xuất bản: New York: Nova Science Publishers, 2010
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  808.0071
 
Thailand : economic, political and social issues
Tác giả: Randle C Zebioli
Xuất bản: New York: Nova Science Publishers, 2012
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  306.09593
 
Handbook of green tea and health research
Tác giả: Mark Jamieson, Helen McKinley
Xuất bản: Hauppauge NY: Nova Science Publishers, 2009
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  615
 
The health care financial crisis : strategies for overcoming an "unholy trinity"
Tác giả: Cal Clark, R McEldowney
Xuất bản: Huntington NY: Nova Science Publishers, 2001
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  338.433621
 
Antarctica [electronic resource] : the most interactive ice-air-ocean environment
Tác giả:
Xuất bản: Hauppage NY: Nova Science Publishers, 2011
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  919.8
 
Pediatric neurology [electronic resource]
Tác giả: Peter N Lawson, Eliot A McCarthy
Xuất bản: Hauppauge NY: Nova Science Publishers Inc, 2012
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  618.92
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục