Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 83 kết quả
The Mobile Radio Propagation Channel (Second Edition) [electronic resource]
Tác giả: J D Parsons
Xuất bản: Chichester: John Wiley Sons Ltd, 2000
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.3845
 
Buying a property in Spain for dummies elektronisk ressurs
Tác giả: Colin Barrow
Xuất bản: Chichester: John Wiley Sons Ltd, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  643.120973
 
Being The Best Man For Dummies elektronisk ressurs
Tác giả: Dominic Bliss
Xuất bản: Chichester: John Wiley Sons Ltd, 2011
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  395.22
 
Information systems : the state of the field
Tác giả: John Lesli King, Kalle Lyytinen
Xuất bản: Chichester: John Wiley Sons Ltd, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  658.4038011
 
Principles and practice of geriatric psychiatry [electronic resource]
Tác giả: Mohammed T Abou-Saleh, Dan G Blazer, John R M Copeland
Xuất bản: Chichester: John Wiley Sons Ltd, 2002
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  618.97689
 
Psychiatry in society [electronic resource]
Tác giả: N Sartorius
Xuất bản: Chichester: John Wiley Sons Ltd, 2002
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  362.2042
 
Psychiatric diagnosis and classification [electronic resource]
Tác giả: Mario Maj
Xuất bản: Chichester: John Wiley Sons Ltd, 2002
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  616.89
 
Gene therapy technologies, applications and regulations [electronic resource] : from laboratory to clinic
Tác giả: Anthony Meager
Xuất bản: Chichester: John Wiley Sons Ltd, 1999
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  616.042
 
Data Communications Networking Devices [electronic resource]
Tác giả: Gilbert Held
Xuất bản: Chichester: John Wiley Sons Ltd, 1998
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  004.6
 
Digital Audio Broadcasting [electronic resource] / Principles and Applications
Tác giả: Wolfgang Hoeg, Wolfgang Hoeg, Thomas Lauterbach
Xuất bản: Chichester: John Wiley Sons Ltd, 2001
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.384
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục