Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 7 kết quả
Genetic techniques for biological research : a case study approach
Tác giả: Corinne V Anthony Michels
Xuất bản: Chichester New York: J Wiley, 2002
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  572.8
 
Adaptive blind signal and image processing : learning algorithms and applications
Tác giả: Andrzej Cichocki, Shunʼichi Amari
Xuất bản: Chichester New York: J Wiley, 2002
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.382
 
ESD in silicon integrated circuits [electronic resource]
Tác giả: E A Amerasekera, Charvaka Duvvury
Xuất bản: Chichester New York: J Wiley, 2002
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.38152
 
Large-scale software architecture : a practical guide using UML
Tác giả: Jeff Garland, Richard Anthony
Xuất bản: Chichester New York: J Wiley, 2003
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.3
 
Signal analysis : wavelets, filter banks, time-frequency transforms, and applications
Tác giả: Alfred Mertins
Xuất bản: Chichester West Sussex England New York: J Wiley, 1999
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.3822
 
Synthesis of organometallic compounds : a practical guide
Tác giả: Sanshiro Komiya
Xuất bản: Chichester New York: J Wiley Sons, 1997
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  547.05
 
Implementing value at risk
Tác giả: Philip Best
Xuất bản: Chichester West Sussex England New York NY USA: J Wiley Sons, 1998
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  332.17540681
 
1

Truy cập nhanh danh mục