Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 105 kết quả
Crime and society in England, 1750-1900
Tác giả: Clive Emsley
Xuất bản: Harlow England New York: LongmanPearson, 2005
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  364.94209034
 
Law of contract
Tác giả: Paul Richards
Xuất bản: Harlow England New York: LongmanPearson, 2011
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  346.4202
 
Text, cases, and materials on equity and trusts
Tác giả: Catrin Fflur Huws
Xuất bản: Harlow England New York: Pearson, 2014
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  346.42004
 
Contractual procedures in the construction industry
Tác giả: Allan Ashworth
Xuất bản: Harlow England New York: PearsonPrentice Hall, 2006
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  343.42078624
 
Business law
Tác giả: Ewan MacIntyre
Xuất bản: Harlow England New York: Pearson Longman, 2011
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  346.4207
 
Principles of marketing
Tác giả: Philip Kotler, Gary Armstrong, Lloyd C Harris, Nigel Piercy
Xuất bản: Harlow England: Pearson, 2013
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  658.8
 
Exploring strategy
Tác giả: Gerry Johnson
Xuất bản: Harlow England: Pearson, 2014
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  658.4
 
Human resource management
Tác giả: Derek Torrington, Carol Atkinson, Laura Hall, Stephen Taylor
Xuất bản: Harlow England: Pearson, 2014
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  658.3
 
Aerodynamics for engineers
Tác giả: John J Bertin, Russell M Cummings, P Venkata Reddy
Xuất bản: Harlow England: Pearson, 2014
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  629.1323
 
Modern engineering mathematics
Tác giả: Glyn James
Xuất bản: Harlow England: Prentice Hall, 2015
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  510.2
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục